Cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã Thanh Hải

Đăng ngày 31 - 12 - 2026
Lượt xem: 1.396
100%

 

I. Về cơ cấu tổ chức

Trong hệ thống bộ máy Nhà nước ở địa phương có Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã. HĐND xã là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở xã do toàn thể cử tri trực tiếp bầu cử ra với nhiệm kỳ 5 năm. Trong nhiệm kỳ hoạt động của mình HĐND xã ban hành nhiều Nghị quyết theo từng kỳ họp hàng năm để quyết định các giải pháp phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, môi trường và an ninh quốc phòng. UBND xã Thanh Hải do HĐND xã bầu ra nên là cơ quan chấp hành của HĐND xã, UBND xã thực hiện nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND, đồng thời UBND xã cũng là cơ quan quản lý hành chính Nhà nước ở địa phương. Như vậy UBND xã vừa có chức năng tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về các biện pháp ổn định và phát triển kinh tế, chăm lo sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương vừa có chức năng quản lý Nhà nước đảm bảo các chính sách của Nhà nước cấp trên và pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh tại xã.

I. Về bộ máy nhân sự

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị Định 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính Phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND. UBND xã được cơ cấu thành viên UBND gồm 04 đ/c: 01 đ/c Chủ tịch UBND xã; 01 đ/c Phó Chủ tịch UBND xã; 01 đ/c Trưởng Công an xã; 01 đ/c Chỉ huy trưởng Quân sự xã.

UBND xã Thanh Hải do HĐND xã bầu trực tiếp theo trình tự sau:

- Bầu Chủ tịch UBND xã.

- Bầu 01 Phó Chủ tịch theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã.

- Bầu 02 Uỷ viên UBND xã theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã.

Bộ máy UBND xã tổng cộng có 04 thành viên. Do điều kiện kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, UBND xã đã phân công cơ cấu nhiệm vụ như sau:

- Chủ tịch UBND xã phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác nội chính, Kinh tế và tài chính ngân sách.

- 01 Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa - Xã hội.

- 01 Ủy viên UBND là Trưởng Công an.

- 01 Ủy viên UBND là Chỉ huy Trưởng Quân sự.

Giúp việc cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch có đội ngũ công chức và cán bộ không chuyên trách sau:

 - UBND xã bố trí 09 đ/c Công chức phụ trách các lãnh vực chuyên môn theo quy định, cụ thể như sau:

+ Văn phòng – thống kê:         02 đ/c;

+ Địa chính – xây dựng:          01 đ/c;

+ Tài chính – kế toán:    01 đ/c;

+ Tư pháp – Hộ tịch:     02 đ/c;

+ Văn hóa – xã hội:       01 đ/c;

+ Trưởng Công an:        01 đ/c;

+ Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 đ/c.

- 12 cán bộ không chuyên trách chuyên trách: Cán bộ Kế hoạch – Thống kê, Giáo dục – Văn hóa- TDTT, Văn thư - Lưu trữ, cán bộ phụ trách Văn hóa thông tin, Phó Quân sự, Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và 05 cán bộ Phó đoàn thể (Mặt trận, Nông dân, Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh).

III. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã Thanh Hải

1. Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a)  Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân xã thông qua để trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

b) Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân xã quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

c)  Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn xã và báo cáo về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được để lại phục vụ các nhu cầu công ích ở địa phương; xây dựng và quản lý các công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy định của pháp luật;

e) Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện. Việc quản lý các khoản đóng góp này phải công khai, có kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.

2. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và tiểu thủ công nghiệp, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất và hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung và phòng trừ các bệnh dịch đối với cây trồng và vật nuôi;

b) Tổ chức việc xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ; thực hiện việc tu bổ, bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đê kè, bảo vệ rừng tại địa phương;

c) Quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các ngành, nghề truyền thống ở địa phương và tổ chức ứng dụng tiến bộ về khoa học, công nghệ để phát triển các ngành, nghề mới.

3. Trong lĩnh lực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp;

b) Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền do pháp luật quy định;

c) Tổ chức việc bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác ở địa phương theo quy định của pháp luật;

d) Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống trong xã theo quy định của pháp luật.

4. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội,văn hoá và thể dục thể thao, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp một đúng độ tuổi; tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn hoá, thực hiện xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi;

b) Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương; phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp trên quản lý trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn;

c) Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình được giao; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh; phòng,chống các dịch bệnh;

d) Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; tổ chức các lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước theo quy định của pháp luật;

f) Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động nhân dân giúp đỡ các gia đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng chính sách ở địa phương theo quy định của pháp luật;

g) Quản lý, bảo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; quy hoạch, quản lý nghĩa địa ở địa phương.

5. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thi hành pháp luật ở địa phương, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương;

b) Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch; đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên; tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương;

c) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự,an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp phòng ngừa và chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

d) Quản lý hộ khẩu; tổ chức việc đăng ký tạm trú, quản lý việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương.

6. Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Uỷ ban nhân dân xã có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn và bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật.

* Trong việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền;

c) Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các quyết định về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

IV. Nhiệm vụ của lãnh đạo:

  1. 1.     Bà Đào Thị Loan - Chủ tịch UBND xã Thanh Hải - Điện thoại: 0917.151.583; Email: loandth83@gmail.com.

Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã, cùng với tập thể Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Huyện ủy và Hội đồng nhân dân xã về mặt quản lý nhà nước trên địa bàn xã.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

- Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các ngành thuộc khối nội chính, Kinh tế bao gồm:

+ Khối nội chính: Quản lý đất đai, Tài chính, tín dụng, Công an, Quân sự, Tư pháp, cải cách hành chính, Thi đua – khen thưởng.

+ Lĩnh vực kinh tế: Ngư nghiệp, Nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thú y.

- Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể Uỷ ban nhân dân.

- Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động có hiệu quả.

- Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở xã.

- Triệu tập và chủ trì phiên họp của Uỷ ban nhân dân xã;

- Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức theo sự phân cấp quản lý;

- Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp trên;

- Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng, phó thôn theo quy định của pháp luật; Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật do trưởng, phó thôn đặt ra;

 - Ủy quyền cho Phó Chủ tịch và thành viên Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

- Giữ mối quan hệ thường xuyên giữa Uỷ ban nhân dân xã với Đảng uỷ, thường trực Hội đồng nhân dân xã; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt nam xã và cấp huyện.

* Theo dõi hoạt động địa bàn các thôn: Mỹ Tân 1 và Mỹ Tân 2.

2. Ông Đào Thường - Phó chủ tịch UBND xã Thanh Hải - Điện thoại: 0985.300.601.

- Được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trước tập thể Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã đối với các lĩnh vực sau:

- Trực tiếp tổ chức quản lý, lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa - xã hội như: Y tế, giáo dục, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, truyền thanh, thương binh xã hội, bảo hiểm y tế, dân tộc, tôn giáo, các Hội đặc thù, công tác thanh niên và công tác vệ sinh môi trường; phụ trách “phòng Một cửa”;

- Những công việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy quyền khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đi vắng. Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao và tham mưu cho Chủ tịch thuộc lĩnh vực phụ trách và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Chủ tịch giao;

- Giữ mối quan hệ các ngành cấp trên, Mặt trận và các đoàn thể xã và BQL các thôn để lãnh chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách.

* Theo dõi hoạt động địa bàn các thôn: Mỹ Phong và và Mỹ Hiệp.

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND xã Thanh Hải(16/08/2017 10:46 CH)

86 người đang online
°