Lịch sử hình thành phát triển, cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của UBND xã Tri Hải

Đăng ngày 31 - 12 - 2026
Lượt xem: 314
100%

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA UBND XÃ TRI HẢI:

Xã Tri Hải là xã đồng bằng ven biển, thuộc huyện Ninh Hải, phía bắc giáp xã Phương Hải, phía Nam giáp Thị trấn Khánh Hải, phía đông giáp xã Nhơn Hải và phía Tây giáp xã Hộ Hải; có 02 tỉnh lộ: 702, 708 và huyện lộ 6 đi ngang. Xã có diện tích tự nhiên là 2.698,89ha, gồm có 5 thôn, dân số toàn xã 3.222 hộ/11.685 khẩu; có 2 tôn giáo: Phật giáo và Công giáo, trong đó công giáo tập trung ở thôn Tân An. Trên địa bàn xã có: 01 Trường Trung học cơ sở, 02 Trường tiểu học, 01 Trường Mẫu giáo, 01 trạm y tế, 01 bưu điện văn hoá. Về kinh tế là xã đồng bằng ven biển nên kinh tế địa phương đa dạng với nhiều ngành nghề như: Sản xuất muối, đánh bắt, nuôi trồng hải sản, nông nghiệp và các ngành nghề khác. Nhìn chung, kinh tế địa phương phát triển, văn hóa- xã hội ổn định, quốc phòng- an ninh được giữ vững.

Đảng bộ xã có 11 chi bộ trực thuộc với tổng số 146 đảng viên; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã gồm 36 thành viên và 05 tổ chức chính trị - xã hội (Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh xã). Về tổ chức bộ máy chính quyền: Tổng số cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã, thôn: 41 người (Cán bộ chuyên trách: 05 người; công chức: 10 người; Những người hoạt động không chuyên trách xã: 10 người, trong đó: có 05 Hội đặc thù); Những người hoạt động không chuyên trách thôn: 11 người. Hệ thống tổ chức chính trị, đoàn thể từ xã đến thôn thường xuyên được củng cố kiện toàn đảm bảo về số lượng và chất lượng.

II. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Trong hệ thống bộ máy Nhà nước ở địa phương có Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã. HĐND xã là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở xã do toàn thể cử tri trực tiếp bầu cử ra với nhiệm kỳ 5 năm. Trong nhiệm kỳ hoạt động của mình HĐND xã ban hành nhiều Nghị quyết theo từng kỳ họp hàng năm để quyết định các giải pháp phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, môi trường và Quốc phòng - An ninh. UBND xã Tri Hải do HĐND xã bầu ra nên là cơ quan chấp hành của HĐND xã, UBND xã thực hiện nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND, đồng thời UBND xã cũng là cơ quan quản lý hành chính Nhà nước ở địa phương, như vậy UBND xã vừa có chức năng tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về các biện pháp ổn định và phát triển kinh tế, chăm lo sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục bảo đảm Quốc phòng - An ninh của địa phương vừa có chức năng quản lý Nhà nước đảm bảo các chính sách của Nhà nước cấp trên và pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh tại xã.

III. VỀ BỘ MÁY NHÂN SỰ:

UBND xã Tri Hải do HĐND xã bầu trực tiếp theo trình tự sau:

- Bầu Chủ tịch UBND xã.

- Bầu 02 Phó Chủ tịch theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã.

- Bầu 02 Thành viên UBND xã theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã.

Như vậy bộ máy UBND xã tổng cộng có 05 thành viên. Do điều kiện kinh tế - xã hội và Quốc phòng - An ninh, UBND xã đã phân công cơ cấu nhiệm vụ như sau:

- Chủ tịch UBND xã phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác Nội chính và Tài chính Ngân sách.

- 01 Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực Kinh tế.

- 01 Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội.

- 01 Thành viên UBND là Trưởng Công an.

- 01 Thành viên UBND là Chỉ huy Trưởng Quân sự.

Giúp việc cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã có đội ngũ công chức và cán bộ bán chuyên trách sau:

- 10 công chức: 01 Chỉ huy Trưởng Quân sự, 01 Văn hóa xã hội, 03 Văn phòng -Thống kê, 02 Tư pháp - Hộ tịch, 01 Tài chính - Kế toán, 02 Địa chính - Xây dựng.

- 10 cán bộ bán chuyên trách: 02 Văn phòng Đảng ủy, 01 Văn thư - Lưu trữ, 01 Văn hóa thông tin kiêm PCT.UBMTTQ, 01 Phó CH Quân sự, 01 Địa chính – Xây dựng và 04 cán bộ Phó đoàn thể (Nông dân, Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh).

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UBND XÃ:

Thực hiện Quy chế hoạt động của UBND Tỉnh và UBND Huyện ban hành; UBND xã đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của UBND, xác định rõ nguyên tắc, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của UBND xã, mối quan hệ giữa các ban ngành đoàn thể, trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên UBND, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm giải quyết kịp thời các công việc phát sinh hàng ngày, hiệu quả công việc đã được nâng lên. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND đối với các ban ngành, đoàn thể và BQL các thôn được xuyên suốt và có hiệu quả. Trong công tác chỉ đạo, điều hành UBND xã đã luôn bám sát nội dung văn bản các Nghị quyết của cấp, Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã và chương trình công tác năm của UBND. Từng thành viên Ủy ban và toàn thể cán bộ UBND xã đã phát huy vai trò của mình, đề cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tính thống nhất, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, làm việc theo đúng quy định pháp luật Nhà nước và nội quy, quy chế làm việc cơ quan.

          Mỗi tháng thành viên Ủy ban họp 01 lần, khi có công việc cần thiết thì triệu tập họp bất thường, họp thành viên Ủy ban mở rộng, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên và tập thể cán bộ UBND xã nhằm lãnh, chỉ đạo một cách kịp thời công việc của UBND.

          Duy trì thường xuyên sinh hoạt Thường trực Ủy ban hàng tuần chiều thứ sáu nhằm đánh giá kết quả thực hiện công việc trong tuần và có hướng giải quyết công việc tuần đến.

          Dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy, sự quan tâm hỗ trợ của UBND Huyện và các ban ngành liên quan. Mặc khác trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND xã đã đề ra trong năm, UBND xã đã xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện cụ thể, tăng cường xuống địa bàn từng thôn để nắm bắt tình hình thực tế. UBND xã trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn các ban ngành, BQL các thôn thực hiện các chỉ tiêu của Đảng ủy, HĐND đã đề ra.

          Phối hợp với Thường trực HĐND xã tổ chức các họp HĐND định kỳ 6 tháng, năm, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giám sát, tiếp dân của Thường trực HĐND. Thực hiện nghiêm túc các đợt giám sát của HĐND Huyện, trả lời chất vấn và thực hiện mốt số nội dung, yêu cầu của Thường trực HĐND đối với cử tri.

          Trong quản lý, chỉ đạo điều hành UBND xã luôn phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự ủng hộ và tham gia hưởng ứng của UBMTTQ xã và các đoàn thể trong việc thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội của địa phương.

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND xã Tri Hải(03/08/2018 11:31 CH)

24 người đang online
°