Sơ đồ tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đăng ngày 31 - 12 - 2026
Lượt xem: 673
100%

 

I. Quá trình hình thành và phát triển:
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải tọa lạc tại 322 Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc huyện Ninh Hải (cũ). Đến năm 2005, huyện Ninh Hải (cũ) tách thành 02 huyện: huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc, Phòng Giáo dục và Đào tạo được đổi tên thành Phòng Giáo dục huyện Ninh Hải (theo Quyết định số 480/2005/QĐ-UB ngày 11/5/2005 của UBND huyện Ninh Hải). Sau 02 năm hoạt động, đến tháng 6/2007, Phòng Giáo dục huyện Ninh Hải được đổi lại tên thành Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải (theo Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của UBND huyện Ninh Hải).
Qua 13 năm phát triển, đến nay, Phòng đang thực hiện công tác quản lý 41 cơ sở giáo dục trực thuộc từ cấp học Mầm non đến cấp Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
II. Sơ đồ, cơ cấu tổ chức:
2.1 Ban Lãnh đạo:
- Ông Lê Đặng Huỳnh Sơn – Phó trưởng phòng phụ trách chung.
- Ông Ngô Hào – Phó trưởng phòng phụ trách cấp THCS.
- Bà Phạm Thanh Vân - Phó trưởng phòng phụ trách cấp Mầm non, Tiểu học.
2.2 Chuyên viên:
- Ông Nguyễn Văn Mai – Phụ trách công tác Tổ chức, Cán bộ.
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phụ trách công tác chuyên môn cấp THCS.
- Ông Nguyễn Minh Hảo – Phụ trách công tác chuyên môn cấp Tiểu học.
- Bà Trương Thị Hồng Lan - Phụ trách công tác chuyên môn cấp Mầm non.
- Bà Trần Thị Anh Thư – Phụ trách Văn thư, công tác Thi đua.
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm – Kế toán.
*Sơ đồ tổ chức:

 

 

 

 


III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hải là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện Ninh Hải có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ Quản lý nhà nước về giáo dục, cụ thể như sau:
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định:
a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định:
a) Thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình đối với các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này theo quy định của pháp luật;
b) Thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp luật quy định;
c) Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục tại địa phương;
d) Các nội dung quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn nghiệp vụ; công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người học, thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản lý trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn xã hội.
5. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện không có cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này.
6. Xây dựng kế hoạch; phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục; phân bổ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm; công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này và trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện không có cấp trung học phổ thông theo quy định của ủy ban nhân dân cấp huyện.
7. Chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm về số lượng người làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục công lập do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.
8. Xây dựng dự toán, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện theo quy định.
9. Thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
10. Hướng dẫn quản lý nhà nước về giáo dục cho Ủy ban nhân dân cấp xã.
11. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tin mới nhất

NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN NINH HẢI HƯỞNG ỨNG "TUẦN LỄ ÁO DÀI" NĂM 2021(04/03/2021 1:37 SA)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HỌC SINH CẤP HUYỆN LẦN THỨ XIV NĂM HỌC...(04/02/2021 1:37 SA)

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm...(02/12/2020 1:37 SA)

Phòng Giáo dục và Đào tạo(11/10/2016 9:43 CH)

23 người đang online
°