Thông tin lãnh đạo, quá trình hình thành phát triển, chức năng nhiệm vụ của phòng Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày 31 - 12 - 2026
Lượt xem: 168
100%

 

I. Thông tin lãnh đạo:

1. Phó Trưởng phòng phụ trách: Trần Duy Dũng              SĐT:0964802500         Địa chỉ Email: duydung@ninhthuan.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Lê Văn Ngọc                                 SĐT:037597170         Địa chỉ Email: vanngoc@ninhthuan.gov.vn

II. Quá trình hình thành phát triển:

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải được thành lập theo Quyết định số 482/2005/QĐ-UB ngày 11/5/2005 của UBND huyện, trên cơ sở tách ra từ phòng Nông nghiệp - Địa chính huyện Ninh Hải, có đơn vị trực thuộc là Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Đến ngày 01/01/2016 tách Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 01/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc sở Tài nguyên và Môi trường.

III. Vị trí, chửc năng:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu, biển.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản, chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

3. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đôi tượng thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân huyện.

5. Theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.

6. Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất.

7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực hiệri công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

8. Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.

9. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

10. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.

11. Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền.

12. Giúp ủy ban nhân dân huyện giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

13. Giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện.

15. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

16. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường, giải quyết khiêu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân huyện.

17. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

18. Giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân huyện.

19. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc ủy ban nhân dân cấp xã.

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

21. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân huyện.

22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật.

23. Giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

V. Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo:

1. Ông: Trần Duy Dũng - Phó Trưởng phòng Phụ trách: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước úy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng. Trực tiếp quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thống kê, kiểm kê đất đai; Đo đạc bản đồ; Chuyển mục đích sử dụng đất; Công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thu hồi đất và giấy chứng nhận do cấp không đúng quy định; Thanh tra, kiếm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai; Xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; Công tác tố chức, thi đua - khen thưởng; Chủ tài khoản của cơ quan.

2. Ông: Lê Văn Ngọc - Phó rưởng phòng : Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật trong việc giúp trưởng phòng về công tác: Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Xây dựng giá đất các khu quy hoạch; Bảng giá đất 5 năm; hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm; Thấm định phương án, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất và các vấn liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất; Hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; Quản lý đất công ích; Phụ trách tiêu chí nông thôn mới về môi trường; Khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, biển và biến đổi khí hậu; Quản lý đất 3 loại rừng; Công khai các thông tin hành chính và giải quyết thủ tục hành chính; Công tác Công đoàn cơ quan; Giải quyết đơn thư, phản ánh về các nội dung công việc được phân công.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phòng Tài nguyên và môi trường(11/10/2016 9:43 CH)

Phòng Tài nguyên và Môi trường(25/01/2015 7:58 CH)

107 người đang online
°