Thông tin lãnh đạo, quá trình hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn

Đăng ngày 31 - 12 - 2026
Lượt xem: 857
100%

 

I. Thông tin về lãnh đạo:

1. Trưởng phòng: Bà. Nguyễn Thị Cẩm Loan           SĐT: 0917.970.261     Địa chỉ Email: camloan@ninhthuan.gov.vn

2. Phó trưởng phòng: Ông. Lê Minh Sơn                 SĐT: 0927.136.888     Địa chỉ Email: minhson@ninhthuan.gov.vn

Trưởng phòng là người đứng đầu Phòng, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng;

Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật vê nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công. Khi Trưởng phòng văng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điêu hành các hoạt động của phòng.

II. Quá trình hình thành và phát triển phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Hải được thành lập theo Quyêt định số 2746/2009/QĐ-ƯBND ngày 13/7/2009 của ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và to chức bộ máy của phòng Tài chính - Ke hoạch.

Biên chế công chức của Phòng Tài chính - Kê hoạch do Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện quyết định trong tống số biên chê công chức của huyện được Uy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trên cơ sỏ' Đe án vị trí việc làm và CO' câu ngạch công chức đã được cấp có thấm quyền phê duyệt. Theo CO' câu tô chức, Phòng Tài chính-Ke hoạch huyện Ninh Hải có 01 Trưởng phòng, 02 phó Trưởng phòng và 06 công chức.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, CO' câu ngạch công chức được câp có thấm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Tài chính - Kê hoạch chủ trì, phối họp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thục hiện nhiệm vụ đu'Ọ'c giao, trình câp có thâm quyền phê duyệt.

III. Chức năng:

Phòng Tài chính - Ke hoạch huyện là CO' quan chuyên môn trực thuộc úy ban nhân dân huyện Ninh Hải, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quản lý ngân sách-tài chính, tài sản công; Ke hoạch đầu tư; đăng ký kinh doanh; tống họp; quản lý vê kinh tế HTX, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân.. .theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài chính - Ke hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ câu ngạch công chức và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của sỏ' Tài chính, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sỏ' Ke hoạch và Đầu tư.

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Về lĩnh vực Tài chính:

a)   Trình ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tố chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

b)  Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kê hoạch, chương trình đã đupc cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phô biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp UBND huyện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư trên địa bàn.

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Uy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dụng trình ủy ban nhân dân huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

d) Tổng họp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách huyện và tống họp dự toán ngân sách xã, phưoưg án phân bô ngân sách huyện trình Uy ban nhân dân huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường họp cần thiết đê trình Uy ban nhân dân huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyêt định.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chê độ kể toán của chính quyền xã, tài chính họp tác xã, tài chính kinh tê tập thê và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc huyện;

e) Phối họp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

g) Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thấm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyêt toán thu, chi ngân sách huyện; tông họp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân sách xã) báo cáo úy ban nhân dân huyện đế trình cơ quan nhà nưó'c có thâm quyền phê chuân;

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thấm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dụ' án đầu tư bằng nguồn vôn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

h) Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dân của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình ủy ban nhân dân huyện quyết định theo thấm quyền việc mua săm, thuê, thu hồi, điều chuyên, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

i) Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

k) Quản lý giá theo quy định của Uy ban nhân dân câp tỉnh; kiêm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tô chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo phân công, phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện thấm định giá đổi với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân câp của Uy ban nhân dân câp tỉnh.

l) Chủ trì phối họp với các cơ quan, tố chức có liên quan kiếm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp úy ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư:

a)Trình Uỷ ban nhân dân huyện:

-   Dự thảo các quy hoạch tống thể phát triến kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của huyện; đề án, chương trình phát triên kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện, phù họp với quy hoạch tống thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành câp tỉnh đã được phê duyệt;

-   Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chê, chính sách, pháp luật và các quy định của úy ban nhân dân huyện, sỏ' Ke hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện.

b) Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thấm định và chịu trách nhiệm về dự án, kê hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; thấm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch úy ban nhân dân huyện về kể hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch úy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư; thấm định hồ sơ mòi quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyến, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hô sơ quan tâm, kêt quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyến, kết quả lựa chọn nhà thầu đôi với các gói thâu thuộc dự án do Uy ban nhân dân huyện là chủ đâu tư.

c) Tố chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chê, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thấm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kể hoạch và đầu tư trên địa bàn.

d) Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tố chức vận động các nhà đâu tư trong và ngoài nước đâu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kê hoạch và đầu tư cấp xã.

đ) Chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đâu tư; kiếm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyêt khiêu nại, tổ cáo và xử lý vi phạm theo thâm quyên.

e) Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, họp tác xã, kinh tế tư nhân:

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thế, hộ kinh doanh cá the và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tổng họp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh nghiệp, họp tác xã, các tồ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn huyện;

- Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối họp với cơ quan nhà nước có thấm quyền kiêm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh câp tỉnh.

- Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Ke hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có hên quan và Sở Ke hoạch và Đầu tư đế tông họp báo cáo Uy ban nhân dân tỉnh và Bộ Ke hoạch và Đầu tư.

g) Tông họp và báo cáo vê tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uy ban nhân dân huyện và sỏ’ Kê hoạch và Đâu tư.

3. Một số nhiệm vụ khác:

a) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lun trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

b) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, đầu tư, giá thị trường với ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính.

c) Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của úy ban nhân dân huyện.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của úy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

V. Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo phòng

1. Trưởng phòng:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, sỏ' Tài chính, sỏ' Ke hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng. Trực tiếp phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng phòng, chuyên viên. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Ngân sách nhà nước; Ke hoạch — Đâu tư; Tài sản công.

-Trực tiếp chỉ đạo và quản lý bộ phận ngân sách huyện và ngân sách xã như: Dự toán giao đầu năm, bổ sung kinh phí ngoài dự toán trên toàn địa bàn, nhập Tabmis dự toán ngân sách — Ke hoạch vốn đầu tư XDCB và thấm tra quyết toán trên toàn địa bàn huyện

- Trực tiếp phụ trách Công tác tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Nguồn kinh phí CO' quan; các tài khoản tiên gửi khác.

- Trực tiếp xử lý các công việc đã phân công cho Phó Trưởng phòng trong trường họp cần thiết hoặc khi Phó Trưởng phòng đi vắng, nghỉ phép. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện ủy, ƯBND huyện giao.

2. Phó Truỏng phòng:

Giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công. Đuợc Trưởng phòng ủy quyền thay mặt Trưởng phòng chỉ đạo giải quyết các công việc của phòng và ký thay Trưởng phòng theo những nội dung được ủy quyền.

01 Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Ke hoạch - Đầu tư; Đen bù giải tỏa; Hỗ trợ TTHC cho Doanh nghiệp và theo dõi tiến độ thực hiện các dự án,.. ..Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện ủy, ƯBND huyện giao.

01 Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Ngân sách xã và các đon vị sự nghiệp (Trung tâm chính trị, Trung tâm VHTT va Truyên thanh, Trung tâm PTQĐ, BQL dự án Đầu tư XD huyện); Lĩnh vực Kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân ; cấp giấy Đăng ký kinh doanh; Công tác CCHC-ISO; Trực tiếp quản lý tài sản công; phương án xử lý nhà đất tẩt cả các đơn vị trên địa bàn huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện ủy, UBND huyện giao.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phòng Tài chính- Kế hoạch(11/10/2016 9:42 CH)

Phòng Tài chính - Kế hoạch(25/01/2015 7:58 CH)

44 người đang online
°