Thông tin lãnh đạo, tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã Hộ Hải

Đăng ngày 31 - 12 - 2026
Lượt xem: 522
100%

 

I. Thông tin lãnh đạo:

1. Chủ tịch UBND xã: Ông Trương Khắc Sang                             SĐT: 0918504337                 Địa chỉ Email:khacsang@ninhthuan.gov.vn

2. Phó chủ tịch UBND xã: Bà. Phan Thị Kiều Dung                      SĐT: 0912502372                 Địa chỉ  Email: kieudung@ninhthuan.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy: 

UBND xã Hộ Hải do HĐND xã bầu trực tiếp theo trình tự sau:

- Bầu Chủ tịch UBND xã.

- Bầu 02 Phó Chủ tịch theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã (Bầu trúng 01 PCT.UBND và trượt 01 PCT.UBND)

- Bầu 02 Uỷ viên UBND xã theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã.

Như vậy bộ máy UBND xã tống cộng có 04 thành viên. Do điều kiện kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, UBND xã đã phân công cơ cấu nhiệm vụ như sau:

- Chủ tịch UBND xã phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác nội chính và tài chính ngân sách, QLĐĐ

- 01 Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa - Xã hội.

- 01 Úy viên UBND là Trưởng Công an.

- 01 Uy viên UBND là Chỉ huy Trưởng Quân sự.

Giúp việc cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch có đội ngũ công chức và cán bộ bán chuyên trách sau:

- 12 công chức: Chỉ huy Trưởng Quân sự, 03 Văn phòng -Thống kê, Văn hóa-xã hội (đang khuyết), 02 Tư pháp - Hộ tịch, 02 Tài chính - Kế toán, 03 Địa chính - Xây dựng, 01 trưởng Công an xã (Công an chính quy).

- 09 cán bộ bán chuyên trách: Văn hóa thông tin, Phó Quân sự, Nông nghiệp và phát triền nông thôn,Văn phòng Đảng ủy và 05 cán bộ Phó đoàn thê

III. Chức năng, nhiệin vụ của UBND xã Hộ Hải:

1. Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đông nhân dân xã thông qua để trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

b) Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bố dự toán ngân sách cấp mình; dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân xã quyêt định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

c) Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn xã và báo cáo về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Quản lý và sử dụng họp lý, có hiệu quả quỹ đất được để lại phục vụ các nhu cầu công ích ở địa phương; xây dựng và quản lý các công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy định của pháp luật;

e) Huy động sự đóng góp của các tô chức, cá nhân đế đầu tư xây dựng các công trình kêt cấu hạ tầng của xã trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện. Việc quản lý các khoản đóng góp này phải công khai, có kiểm tra, kiêm soát và bảo đảm sử dụng đủng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.

2. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lọi và tiểu thú công nghiệp, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện nhũng nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tố chức và hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ đế phát triển sản xuất và hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung và phòng trừ các bệnh dịch đối với cây trông và vật nuôi;

b) Tô chức việc xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ; thực hiện việc tu bô, bảo vệ đê điều, báo vệ rừng; phòng, chống và khấc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương;

c) Quán lý, kiếm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định cúa pháp luật;

d) Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các ngành, nghề truyền thống ở địa phương và tổ chức ứng dụng tiến bộ về khoa học, công nghệ đê phát triên các ngành, nghề mới.

3. Trong lĩnh lực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện nhũng nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tố chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp;

b) Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở diêm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật, kiêm tra việc thực hiện pháp luật vê xây dựng và xử lý vi phạm pháp luật theo thấm quyền do pháp luật quy định;

c) Tô chức việc bảo vệ, kiêm tra, xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác ở địa phương theo quy định cua pháp luật;

d) Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân đê xây dựng đường giao thông, cầu, cống trong xã theo quy định của pháp luật.

4. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội,văn hoá và thê dục thê thao, Uỷ ban nhân dân xã thục hiện nhũng nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp một đúng độ tuổi; tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn hoá, thực hiện xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi;

b) Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương; phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp trên quản lý trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn;

c) Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình được giao; vận động nhân dân giừ gìn vệ sinh; phòng,chống các dịch bệnh;

d) Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá, thế dục thể thao; tổ chức các lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh ớ địa phương theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước theo quy định cùa pháp luật;

f) Tô chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động nhân dân giúp đờ các gia đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa;

tô chức các hình thức nuôi dường, chăm sóc các đối tượng chính sách ở địa phương theo quy định của pháp luật;

g) Quản lý, bảo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; quy hoạch, quản lý nghĩa địa ở địa phương.

5. Trong lĩnh vục quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thi hành pháp luật ở địa phương, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền

hạn sau đây:

a) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu trong; khu vực phòng thủ địa phương;;

b) Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch; đăng ký, quán lý quân nhân dự bị động viên; tô chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, sử dựng lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương;

c) Thực hiện các biện pháp bảo đám an ninh, trật tự,an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng báo vệ an ninh Tô quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp phòng ngừa và chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ơ địa phương;

d) Quán lý hộ khâu; tô chức việc đăng ký tạm trú, quản lý việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương.

6. Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Uỷ ban nhân dân xã có nhiệm vụ tố chức, hướng dẫn và bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín nguỡng, tôn giáo của nhân dân ỏ’ địa phương theo quy định của pháp luật.

* Trong việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức tiêp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền;

c) Tô chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thỉ hành án theo quy định của pháp luật; tô chức thực hiện các quyết định về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

IV. Nhiệm vụ của lãnh đạo:

1. Chú tịch. UBND xã:

a) Phụ trách chung và chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của uỹ ban nhân dân xã.

b) Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch và đâu tư phát triên kinh tế- xã hội, tài chính và tín dụng; đầu tư - xây dựng, nội chính, công tác thanh tra, tiêp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, an ninh, quốc phòng, công tác tố chức bộ máy và cán bộ, cải cách hành chính;

c) Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực: Đất đai- Tài nguyên môi trường; Công nghiệp, khoa học và công nghệ; Thương mại, dịch vụ và du lịch; Giao thông vận tai; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Thuỷ sản; Thuỷ lợi; Phòng chống thiên tai; phát 'triên nông thôn; kinh tế tập thê; Thống kê; Trật tự xây dựng; Giải phóng mặt bằng các dự án; Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

d) Giữ mối quan hệ thường xuyên giữa Uỷ ban nhân dân xã với Đảng uỷ, thường trực Hội đồng nhân dân xã; Uỷ ban Mặt trận tô quốc Việt nam xã và cấp huyện.

2. Phó Chủ tịch UBND xã ( Phụ trách văn xã):

a) Trực tiếp lãnh, chỉ đạo các lĩnh vực khối văn hóa- xã hội: Y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa và thông tin, thể dục thể thao truyền thanh, lao động thương binh và xã hội, dân tộc tôn giáo các vấn đề liên quan đến Phụ nữ, thanh niên; Công tác Văn thư- Lưu trữ. Quản lý tiêu chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015; Tư pháp- Hộ tịch, Cồng tác thi hành án dân sự; Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Giữ mối quan hệ với các đoàn thể: Hội nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, các hội đặc thù đế lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

113 người đang online
°