Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

1. Địa chỉ cơ quan: Khu Trung tâm Hành chính huyện Ninh Hải.

                                  Số 376, Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải.

- Email: pnnptnt_nh@ninhthuan.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0683.873.076

2. Lãnh đạo cơ quan

2.1.Trưởng phòng:

- Số điện thoại:

- Email:

2.2. Phó trưởng phòng: Lê Văn Ngọc

- Số điện thoại: 0167.597.0170

- Email: vanngoc@ninhthuan.gov.vn

1.3. Phó trưởng phòng: Ông. Trần Ngọc Phận

- Số điện thoại: 0196.675.674

3. Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

Ban Quản trị Web