Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Địa chỉ cơ quan:  Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải.

- Email: pgddt_nh@ninhthuan.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0683.873.045

2. Lãnh đạo

2.1 Trưởng phòng:

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email:

2.2 Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Ngô Viên

- Số điện thoại: 0932.037.270

- Địa chỉ Email: ngovien@ninhthuan.gov.vn

1.3 Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Thanh Vân

- Số điện thoại: 01262.482.338

- Địa chỉ Email: phamvan.ninhhai@gmail.com

3. Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Ban Quản trị Web