Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ: Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc Hội ngày 22 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định 80/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 261/TTr-PNV ngày 04/10/2016 và báo cáo thẩm định số 290/BC-PTP ngày 04/10/2016 của Phòng Tư pháp.

 Ngày 07 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải xây dựng, ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND - Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

 

Đính kèm Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND (QD-11-2016-UBND-NH-07102016.pdf)

 (QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CBCCVC.docQUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CBCCVC.docPHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ CBCCVC.doc)

Sơn Phụng