Về việc thực hiện Bộ thủ thủ tục hành chính trên lĩnh vực tôn giáo

Công văn số 3747/UBND-NC ngày 05/12/2016 của UBND huyện Ninh Hải   

Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ 

 

Sơn Phụng