Kế hoạch thẩm tra, giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2017

Sơn Phụng