Kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Sơn Phụng