Kết luận thanh tra việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ 06 trường hợp, hộ dân thôn Thái an, xã Vĩnh Hải

Sơn Phụng