UBND tình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Hải

Sơn Phụng