Kết quả báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2019

Nội dung văn bản Tệp đính kèm
Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham những quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019  Tải về

Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

 Tải về
Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019  165.pdf 
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 8 năm 2019  313.pdf

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

 
Báo cáo công tác thanh tra, gải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 và phương   
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 10 năm 2019  
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (theo Công văn 668/TTT-VP)  
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 11 năm 2019  
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (theo Công văn 683/TTT-VP)