Ban Kinh tế - Xã hội ban hành Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn - giai đoạn 2017-2020

Sơn Phụng