Ban Pháp chế HĐND huyện ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề về kết quả xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai - xây dựng

Sơn Phụng