Ban Tuyên giáo gửi đề cương tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Sơn Phụng