Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sơn Phụng