Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040

Sơn Phụng