Ủy ban bầu cử huyện ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu HĐND huyện Ninh Hải khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sơn Phụng