Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Đồi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị huyện Ninh Hải giai đoạn 2021-2025

Sơn Phụng