Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số chuyển đổi số trên địa bàn huyện Ninh Hải

Sơn Phụng