Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải năm 2021

Sơn Phụng