Phương Hải: Thực hiện công tác cải cách hành chính trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid -19 tái bùng phát, tiếp tục có những diễn biến nhanh và phức tạp. Thực hiện sự chỉ đạo của huyện, Cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức đoàn thể xã và 03 thôn cùng với sự hưởng ứng, chia sẻ, chung tay đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; cán bộ, công chức và Nhân dân đối với nhiệm vụ cải cách hành chính đi đôi với công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã.

 

Trong 9 tháng đầu năm, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND xã đã tiếp nhận 7.326 hồ sơ. Trong đó, giải quyết đúng hạn 7.326 hồ sơ; không có hồ sơ trể hạn; kịp thời rà soát, lập danh sách, niêm yết công khai và đề nghị hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid -19 theo Quyết định số 1401/QĐ - UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận cho 19 lao động (số tiền 1.500.000 đồng/lao động) tổng số tiền 28.500.000 đồng và 01 hồ sơ hộ kinh doanh (dịch vụ trò chơi điện tử) số tiền 3.000.000 đồng.

Đặc biệt, trong tình hình ảnh hưởng dịch Covid - 19 hiện nay, bộ phận “ Một cửa” và “ Một cửa liên thông” vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân; gắn với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm túc theo đúng quy định; thường xuyên nhắc nhở và hướng dẫn người đến liên hệ công việc phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch đảm bảo theo quy định 5k.


 

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng thúc đẩy sáng kiến, giải pháp cải tiến trong công tác CCHC góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của địa phương; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định hiện hành; đồng thời, duy trì thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng tháng, quý, năm trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Thu Thủy