UBND huyện ban hành Quyết định công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh hải tính đến 15h 00 ngày 28/10/2021

Sơn Phụng