Thông báo xét duyệt/thẩm định quyết toán ngận sách năm 2021 của Phòng TC-KH đối với đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin