Thông báo xét duyệt/thẩm định quyết toán ngận sách năm 2020 của Phòng TC-KH đối với đơn vị: Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện