Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Hải giai đoạn 2021-2025