Công văn hướng dẫn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.