Báo cáo tổng kết Chỉ thị 03-CT/TU ngày 23/10/2015 của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ( Ngày 01/11/2015 đến 30/9/2021 )