Báo cáo tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 trên địa bàn huyện Ninh Hải