Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND thị trấn Khánh Hải của Thanh tra huyện