Kế hoạc tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm lại chức danh Phó Chánh Thanh tra huyện Ninh Hải

Sơn Phụng

Phòng Nội vụ