Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Ninh Hải

Vương Thị Thuần