NInh Hải kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm XH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN của doanh nghiệp trên địa bàn huyện

Ngày 25/11/2022 Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cùng đoàn kiểm tra liên ngành huyện Ninh Hải tiến hành kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm XH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN của doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra đoàn nhắc nhở, yêu cầu một số doanh nghiệp còn thiếu nợ đóng BHXH cho lao động tại Cơ quan bảo hiểm phải thực hiện nghiêm việc đóng BH theo quy định, đoàn cũng đề nghị các doanh nghiệp khi ký hợp đồng lao động phải thể hiện rõ các quyền lợi cho người lao động trong hợp đồng nhất là quyền lợi BHXH, BHYT, thực hiện báo cáo tình hình lao động cho Phòng Lao động, lập thang bảng lương lưu tại cơ quan theo quy định, ngoài ra đoàn cũng tuyên truyền các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và các quy định khác về kinh doanh và các nội dung khác có liên quan...

Minh Hiền

Phòng Lao động-TBXH