Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Ninh Hải giai đoạn 2021-2025

Sơn Phụng