Đảng bộ huyện Ninh Hải: Những kết quả tích cực sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Đăng ngày 13 - 04 - 2018
Lượt xem: 464
100%

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải, qua 2 năm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, cũng như công tác triển khai các chương trình, mục tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, đến nay đã dạt được những kết quả tích cực. Các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung cơ bản của Chỉ thị số -05-CT/TW. Đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị cùa Đảng đã được xác định từng nội dung cụ thể gắn với từng nhiệm vụ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

     Đi đôi với việc quán triệt, triển khai Ban Thường Huyện ủy đã  hướng dẫn cho các TCCSĐ đẩy mạnh công tác tuyên truyển thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhiều lực lượng tham gia; Đài truyền thanh; phòng văn hóa và thông tin, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã chủ động xây dựng, mở nhiều chuyên mục, lồng ghép nội dung học tập tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc "làm theo" tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  các cuộc thi " Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ"," Hội thi " Tuyên truyền về Hộc tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận; thông qua các hoạt động ngoại khóa ở các trường học như kể chuyện dưới cờ, đọc truyện truyền thanh...Trong năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Cuộc thi viết " Những tấm gương làm theo Bác" với đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân đang sinh sống, học tập trên địa bàn huyện Ninh Hải, Ban tổ chức Cuộc thi đang tổng hợp các bài dự thi của các đơn vị gửi về, theo kế hoạch tổng kết và trao giải Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018). Ngoải việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Huyện ủy còn tập trung chỉ đạo các cấp ủy  làm tốt công tác tự phê bình và phê bình; kịp thời uốn nắn những biểu hiện nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổ cộm, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội, đấu tranh các quan điểm sai trái, xuyên tác của các thế lực thù địch, cơ hội...

     Đến nay có 100% cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phân xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Huyện ủy Ninh Hải đã  quán triệt, triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng Chương trình hành động kế hoạch, rèn luyện và bản cam kếtthực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII) và học tập làm theo tấm gương tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tính đến nay, đã có 100% TCCSĐ và cán bộ, đảng viên lựa chọn những nội dung phù hợp đặc điểm, nhiệm vụ được giao để đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, từ đó đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế-xã hội, trong 2 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được duy trì ổn định; chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung triển khai quyết liệt ( đến nay đã có 6/8 xã đạt chuẩn NTM); công tác quản lý Nhà nước về đất đai. vệ sinh môi trường được chú trọng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; chấp lượng giáo dục và y tế được nâng lên; thực hiện các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Việc đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy với cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân được quan tâm triển khai thực hiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được những kết quả tích cực; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ngày càng đi vào nề nếp. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh có chuyển biến tốt và đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực. Huyện ủy đã chỉ đạo giải quyết dức điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tư an toàn xã hội trên địa bàn.

     Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải  chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xã, thị trấn học tập chuyên đề: Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ đảng viên, trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự chuyển hóa", "tự chuyển biến" trong nội bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm chính trị  cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 ( khóa XII). Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình tiêu biểu, phát hiện các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; thực hiện nghiêm túc chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm " sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện";  làm tốt công tác kiểm tra. giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sáng 20/3/2019, Đảng ủy Thị trấn Khánh Hải đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Hồ...(19/03/2019 11:58 CH)

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Những Tấm gương làm theo Bác"(31/01/2018 11:07 CH)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết...(18/09/2017 10:51 CH)

Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong...(18/09/2017 10:51 CH)

Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh(18/09/2017 10:51 CH)

7 người đang online
°