Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
269/KH-UBND 04/07/2023 Kế hoạch thực hiện Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện Ninh Hải (từ ngày 27/6/2023-15/9/2023)
272/KH-UBND 10/08/2022 Kế hoạch tiếp nhận đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
03/2022/QĐ-UBND 05/08/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ninh Hải!
04/2022/QĐ-UBND 05/08/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải
02/2022/QĐ-UBND 12/07/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Ninh Hải
01/2022/QĐ-UBND 28/06/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Ninh Hải
219/KH-UBND 06/08/2020

Kế hoạch triển khai tập huấn chứng thư số cá nhân cho các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện

3546/UBND-NC 15/11/2016

Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 và những năm tiếp theo

52-KH/HU 24/10/2016

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

224/KH-UBND 24/10/2016

Kế hoạch thẩm tra phân loại, đánh giá hoạt động Chính quyền cơ sở năm 2016

1183/QĐ-UBND 10/10/2016

Về việc thu hồi và hủy Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải

1184/QĐ-UBND 10/10/2016

Về việc hủy công nhận kết quả trúng đấu giá lô đất số 7, Khu A1 tại Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải

11/2016/QĐ-UBND 07/10/2016

Ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

1141/QĐ-UBND 03/10/2016

Về việc giao đất cho hộ ông Phạm Thành

1142/QĐ-UBND 03/10/2016

Về việc giao đất cho hộ bà Ngô Thị Tân

1 2 
55 người đang online
°