Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
175/TB-UBND 11/08/2022 về kết quả kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2022 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự
272/KH-UBND 10/08/2022 Kế hoạch tiếp nhận đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
03/2022/QĐ-UBND 05/08/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ninh Hải!
04/2022/QĐ-UBND 05/08/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải
02/2022/QĐ-UBND 12/07/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Ninh Hải
01/2022/QĐ-UBND 28/06/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Ninh Hải
219/KH-UBND 06/08/2020

Kế hoạch triển khai tập huấn chứng thư số cá nhân cho các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện

3546/UBND-NC 15/11/2016

Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 và những năm tiếp theo

52-KH/HU 24/10/2016

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

224/KH-UBND 24/10/2016

Kế hoạch thẩm tra phân loại, đánh giá hoạt động Chính quyền cơ sở năm 2016

1183/QĐ-UBND 10/10/2016

Về việc thu hồi và hủy Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải

1184/QĐ-UBND 10/10/2016

Về việc hủy công nhận kết quả trúng đấu giá lô đất số 7, Khu A1 tại Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải

11/2016/QĐ-UBND 07/10/2016

Ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

1141/QĐ-UBND 03/10/2016

Về việc giao đất cho hộ ông Phạm Thành

1142/QĐ-UBND 03/10/2016

Về việc giao đất cho hộ bà Ngô Thị Tân

1 2 
4 người đang online
°