Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
219/KH-UBND 06/08/2020

Kế hoạch triển khai tập huấn chứng thư số cá nhân cho các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện

3546/UBND-NC 15/11/2016

Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 và những năm tiếp theo

52-KH/HU 24/10/2016

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

224/KH-UBND 24/10/2016

Kế hoạch thẩm tra phân loại, đánh giá hoạt động Chính quyền cơ sở năm 2016

1183/QĐ-UBND 10/10/2016

Về việc thu hồi và hủy Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải

1184/QĐ-UBND 10/10/2016

Về việc hủy công nhận kết quả trúng đấu giá lô đất số 7, Khu A1 tại Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải

11/2016/QĐ-UBND 07/10/2016

Ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

1141/QĐ-UBND 03/10/2016

Về việc giao đất cho hộ ông Phạm Thành

1142/QĐ-UBND 03/10/2016

Về việc giao đất cho hộ bà Ngô Thị Tân

2337/QĐ-UBND 26/09/2016

Công bố thủ tục hành chính trên lĩnh vực hộ tịch và nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận

64 -CV/TG 22/09/2016

V/v tuyên truyền công tác giảm nghèo bền vững, giai đoàn 2016 - 2020

49 -KH/HU 21/09/2016

Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2020

236/BC-UBND 15/09/2016

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016

1 
3 người đang online
°