Quá trình hình thành phát triển, thông tin lãnh đạo, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của UBND xã Tân Hải

Đăng ngày 01 - 01 - 2024
Lượt xem: 752
100%

 

I. Quá trình hình thành

-       Xã Tân Hải được thành lập vào ngày 13/3/1979 trên cơ sở tách các thôn Ba Tháp, Gò Sạn, GÒ Đen của xã Hộ hải và thôn Mỹ Nhơn của xã Xuân Hải. Ngày 07/7/2005 Chính phủ ban hành Nghị định 84/2005/NĐ-CP. Theo đó:

-       Thành lập xã Bắc Phong trên cơ sở 2.193 ha diện tích tự nhiên, với 6.142 khấu của xã Tân hải và chuyển xã này về Huyện Thuận Bắc mới thành lập.

-       Điều chỉnh 361 ha diện tích tự nhiên và 3.969 khẩu của xã Hộ Hải về Tân Hải quản lý.

-       Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Tân Hải có 908 ha diện tích tự nhiên và có hơn 10.000 nhân khẩu

II. Thông tin lãnh Đạo

1. Chủ tịch UBND xã: Ông Trần Hồng Thái         SĐT: 0914614623        Địa chỉ Email: ubnd_tanhai@ninhthuan.gov.vn 

2. Phó Chủ tịch UBND xã: Bà Trần Thị Bạch Vân        SĐT: 0345318272

III. Chức năng nhiệm vụ:

ƯBND xã là cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở địa phương có nhiệm vụ; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, lập dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn, tô chức thực hiện ngân sách địa phương, quản lý và sử dụng hợp lý có hiệu quả về đất đai tài nguyên. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức thực hiện việc xây dựng và tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp quản lý. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp V tế, giáo dục ở địa phương, xây dựng các phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá thể dục thể thao, thực hiện chính sách chế độ đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và gia đình cỏ công với nước, tổ chức tuyên truyền giáo dục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyến gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc chăm lo công tác xoá đói giảm nghèo.

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn của ủy ban nhân dân cấp xã

ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các Điều 31, 35, Điều 62, 63 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và các quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình ủy ban nhân dân huyện 3 phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2 Lập dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, báo cáo ủy ban nhân dân huyện quyết định;

Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường họp cần thiết, quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách và báo cáo ủy

ban nhân dân huyện kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương;

Lập quyết toán thu, chi ngân sách địa phương báo cáo ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch đẹp khu phố, lòng đường, lề đường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị trên địa bàn.

4. Phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quổc Việt Nam cùng cấp thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

41 người đang online
°