Thông tin, quá trình hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đăng ngày 31 - 12 - 2026
Lượt xem: 650
100%

 

1. Giới thiệu chung

1.1.    Địa chỉ liên hệ:

-    Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính huyện Ninh Hải, số 376, đường Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.

-      Email: pnnptnt nh@ninhthuan.gov.vn

-      Điện thoại cơ quan: 02593 873 076

1.2.    Tóm lược quá trình hình thành và phát triển:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập năm 2008 theo Quyết định số 265/2008/QĐ-ƯBND ngày 04/4/2008 của UBND huyện Ninh Hải, với 06 biên chế gồm: 02 lãnh đạo và 04 công chức chuyên môn. Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, úy ban nhân dân huyện, tập thể cán bộ, công chức, viên chức cúa Phòng luôn nỗ lực không ngừng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Do yêu cầu cần thiết thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, đến nay Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 08 biên chế trên tổng biên chế hành chính của huyện, gồm 03 lãnh đạo và 05 công chức chuyên môn.

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Vị trí, chức năng: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ưỷ ban nhân dân cấp huyện; tham mưu, giúp Ưỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế họp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Ưỷ ban nhân dân cấp huyện và theo quy

định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

2.2.    Nhiệm vụ và quyền hạn: Trình Ưỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phát triển nông thôn phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm để Ưỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Trình Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nghề muối; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Ưỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế họp tác, họp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.

Tổ chức hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất diêm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến tài nguyên rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp đê khai thác và sử dụng họp lý tài nguyên đât, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và nghề muối.

Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muôi trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông, lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.

Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và các dự án phát triên nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định.

Giúp ưỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của ưỷ ban nhân dân cấp huyện.

Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của phòng cho công chức cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng chống lụt, bão, thiên tai; kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; sa mạc hóa; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ưỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1.     Biên chế: Biên chế công chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 08 biên chế trên tổng biên chế hành chính của huyện được Chủ tịch ƯBND huyện Ninh Hải phê duỵệt tại Quyết định số 147/QĐ-ƯBND ngày 05/02/2021 về việc giao chỉ tiêu biến chế năm 2021 đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2.     Cơ cấu tổ chức: gồm Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 05 công chức chuyên môn.

- Trưởng phòng: Ông Trần Hữu Nhân

+ Điện thoại: 0945 935 165

+ Email: huunhan5165@gmail.com

+ Nhiệm vụ đảm nhiệm: Theo dõi quản lý và điều hành chung nhiệm vụ của phòng Nông nghiệp và PTNT. Chịu trách nhiệm một số Ban chỉ đạo như: Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai; Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Theo dõi quản lý nhà nước đối với các hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật; Trực tiếp phụ trách trên các lĩnh vực: nông - lâm - ngư nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phòng chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế họp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn. Chủ tài khoản đơn vị. Chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

-       Phó Trưởng phòng: Ông Trần Ngọc Phận

+ Điện thoại: 0916 675 674

+ Email: ngocphannh@gmail.com

+ Nhiệm vụ đảm nhiệm: Giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số nhiệm vụ: Diêm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn; Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; Phụ trách, theo dõi Nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP); Theo dõi tình hình các HTX; Phụ trách lĩnh vực thi đua - khen thưởng; Trả lời kiến nghị cử tri. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

-       Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Nghĩa

+ Điện thoại: 0889 432 868

+ Email: nguyennghia@ninhthuan.gov.vn

+ Nhiệm vụ đảm nhiệm: Giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số nhiệm vụ: Nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi), lâm nghiệp, thuỷ lợi; Kinh tế tập thể; Kinh tế trang trại; Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp; Các chương trình, dự án, đê tài khoa học thuộc lĩnh vực phụ trách; Theo dõi đào tạo nghề và làng nghề; Khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; Phòng chống thiên tai và tìm kiêm cứu nạn. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

-       Chuyên viên: Ông Nguyễn Hữu Khiêm

+ Điện thoại: 0908 126 166

+ Email: huukhiem@ninhthuan.gov.vn

-       Chuyên viên: Ồng Nguyễn Hữu Minh Trí

+ Điện thoại: 0363 810 759

+ Email: nguyenhuuminhtri2806@gmail.com

-       Chuyên viên: Bà Trần Thị Nguyệt Quy

+ Điện thoại: 0949 969 654

+ Email: nguyetquyl70484@gmail.com

-      Chuyên viên: Ông Nguyễn Hợp Đoàn + Điện thoại: 0914 755 329

+ Email: hopdoannh@gmail.com

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo sơ kết chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ Hè Thu năm 2017 gắn với liên kết doanh nghiệp...(04/08/2017 10:47 CH)

Báo cáo sơ kết chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ Hè Thu năm 2017 gắn với liên kết doanh nghiệp...(04/08/2017 10:47 CH)

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn(11/10/2016 9:43 CH)

Phòng Nông nghiệp và PTNN(25/01/2015 7:58 CH)

74 người đang online
°