Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Ninh Hải cuối năm 2016

Đăng ngày 22 - 12 - 2016
Lượt xem: 801
100%

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thực hiện Thông báo số 453/TB-VPUB ngày 13/12/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016; Xét đề nghị của Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 251/TTr-LĐTBXH ngày 21 tháng 12 năm 2016,

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định:

1. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016 của huyện Ninh Hải, cụ thể như sau:

 a) Số hộ nghèo: 1.454 hộ, chiếm tỷ lệ 5,58% dân số toàn huyện. Trong đó, số hộ nghèo dân tộc thiểu số: 148 hộ, chiếm tỷ lệ 10,18 % tổng số hộ nghèo và 0,57% dân số toàn huyện.

b) Số hộ cận nghèo: 2.061, chiếm tỷ lệ 7,91% so với dân số toàn huyện. Trong đó, số hộ cận nghèo dân tộc thiểu số: 180 hộ, chiếm tỷ lệ 8,73 % tổng số hộ cận nghèo và 0,69% dân số toàn huyện.

(Có bảng tổng hợp kèm theo Quyết định số 1615)

2. Căn cứ số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ra quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; Cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý và triển khai thực hiện các chế độ chính sách-ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định hiện hành.

3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Đính kèm Quyết định số 1615 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tin, quá trình thành lập phát triển, chức năng nhiệm vụ của phòng Lao động - Thương binh và...(31/12/2026 2:10 SA)

Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Ninh Hải cuối năm...(22/12/2016 10:08 CH)

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội(11/10/2016 9:43 CH)

53 người đang online
°