Thông tin, quá trình thành lập phát triển, chức năng nhiệm vụ của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 31 - 12 - 2026
Lượt xem: 578
100%

 

1. Thông tin giới thiệu:

- Bà Nguyễn Thị Diễm Thảo - Phó trưởng phòng phụ trách. Số điện thoại: 0945500752. Email: diemthao@ninhthuan.gov.vn.

- Bà Lê Thị Hoa Kiều - Phó trưởng phòng. Số điện thoại: 0854509635. Email: hoakieu@ninhthuan.gov.vn

- Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, số điện thoại: 0259 3873 066, 0259 3873 037, Email: pldtbxh_nh@ninhthuan.gov.vn.

- Cơ cấu tổ chức: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 04 chuyên viên (theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế năm 2021 của UBND huyện).

2. Quá trình thành lập và phát triển: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tách ra từ Phòng Nội vụ - Lao động TBXH từ tháng 4/2008 và được thành lập theo Quyết định số 267/2008/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 về việc thành lập phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

4. Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về các lĩnh vực: Lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, tệ nạn ma túy, trẻ em, bình đẳng giới; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện; là chủ tài khoàn đơn vị; tham gia các cuộc họp về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Ninh Hải cuối năm...(22/12/2016 10:08 CH)

Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Ninh Hải cuối năm...(22/12/2016 10:08 CH)

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội(11/10/2016 9:43 CH)

17 người đang online
°