Về việc công bố điều chỉnh công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

Đăng ngày 10 - 11 - 2022
Lượt xem: 38
100%

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND huyện Ninh Hải về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết số 249/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND huyện Ninh Hải về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021.

 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ninh Hải, Ủy ban nhân dân huyện quyết định: 

1. Công bố công khai điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 (Kèm các biểu chi tiết).

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.


QD Cong khai dieu chinh QT nam 2021.pdf

Tin liên quan

Quyết định về việc công khai vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm...(01/11/2022 1:43 CH)

Quyết định về việc công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(01/11/2022 1:42 CH)

Quyết định về việc công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (01/11/2022 1:41 CH)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 09 tháng đầu năm 2022(10/10/2022 11:04 SA)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2022(21/07/2022 11:00 SA)

Tin mới nhất

Quyết định về việc công khai vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm...(01/11/2022 1:43 CH)

Quyết định về việc công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(01/11/2022 1:42 CH)

Quyết định về việc công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (01/11/2022 1:41 CH)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 09 tháng đầu năm 2022(10/10/2022 11:04 SA)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2022(21/07/2022 11:00 SA)

46 người đang online
°