Ban Tuyên giáo hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)

Đăng ngày 21 - 07 - 2021
Lượt xem: 198
100%

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 74 năm

Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 -  27/7/2021)

-----

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 16/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021) . Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021) như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sỹ và công lao to lớn của các thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

 - Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện, nhất là với thế hệ trẻ; cổ vũ, động viên, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội; đồng thời khơi dậy và phát huy tiềm năng to lớn trong xã hội để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách.

 - Đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân trong huyện đối với việc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; phê phán các biểu hiện, thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm; kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hiện tượng nhũng nhiễu hoặc lợi dụng và làm trái chính sách, pháp luật Nhà nước.

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với hình thức phù hợp; gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và phòng chống dịch Covid - 19 trong toàn huyện.

II- NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sỹ, trong đó nhấn mạnh:

+ Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

+ Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc các đối tượng này là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức xã hội, của thế hệ hôm nay và mai sau.

+ Đảng, Nhà nước ta luôn trân trọng và đánh giá cao những cống hiến và hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời luôn chú trọng giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

- Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

- Quan tâm giáo dục cho thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc và sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; bồi đắp lòng tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc.

- Tuyên truyền nhân rộng những điển hình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng gương mẫu, vượt khó vươn lên trong lao động, sản xuất để ổn định, nâng cao đời sống; trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa và các địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chăm sóc người có công; các hoạt động thiết thực và đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.

Đồng thời, kiên quyết phê phán các vụ việc tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, tham nhũng, cố tình làm trái trong quá trình thực hiện chính sách đối với gia đình liệt sỹ, thương binh và người có công với cách mạng.

2. Các hoạt động kỷ niệm

Các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn tổ chức các hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn huyện; tổ chức trang trí, vệ sinh, cải tạo, nâng cấp, trùng tu các khu di tích, các công trình ghi công liệt sỹ… nhằm giáo dục, khơi dậy niềm tự hào với truyền thống anh hùng của cha anh, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Các hoạt động kỷ niệm cần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận và đoàn thể huyện tham mưu cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua “Đền ơn đáp nghĩa” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; qua đó, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với cách mạng;…

2. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện: xây dựng kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau Ngày kỷ niệm. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng; xây dựng các bài viết, phóng sự biểu dương những gương thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công điển hình và một số cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chăm sóc người có công.

IV- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ !

2. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021) !

3. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng !

4. Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” !

5. Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng !

6. Làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân !

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

8. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Tuyên giáo học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư...(30/03/2022 3:56 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 973-QĐ/BTGTW về ban hành Quy chế hoạt...(30/03/2022 3:42 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống...(30/03/2022 3:39 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các...(21/02/2022 3:38 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW,...(21/02/2022 3:29 CH)

33 người đang online
°