Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV

Đăng ngày 21 - 02 - 2022
Lượt xem: 279
100%

 

Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU, ngày 25/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.

          2. Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển nhanh nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh; tập trung khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tiếp tục phát triển kinh tế biển; đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa; kết hợp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực cho quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất và chất lượng, tăng cường sức cạnh tranh của sản phẩm, hành hóa; đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

3. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; thông qua các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể ở từng địa phương, cơ sở.

          II. Nội dung, tài liệu học tập, báo cáo viên và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết

          1. Nội dung, tài liệu học tập

          - Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 10/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          - Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 10/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          - Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          - Nghị quyết 16-NQ/TU, ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          - Nghị quyết 17-NQ/TU, ngày 17/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế biển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          2. Báo cáo viên

          Đồng chí Bí thư cấp ủy là người chủ trì và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác  học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết.

          3. Viết thu hoạch cá nhân và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện

          - Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức viết thu hoạch sau học tập, quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; biên soạn nội dung viết thu hoạch phù hợp với từng đối tượng ở cơ sở căn cứ vào nội dung các nghị quyết và nội dung viết thu hoạch do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn; đồng thời đánh giá kết quả viết thu hoạch để đưa vào nội dung thi đua năm 2022 (gửi kèm nội dung viết thu hoạch Nghị quyết số 13-NQ/TU; Nghị quyết số 14-NQ/TU; Nghị quyết số 15-NQ/TU; Nghị quyết số 16-NQ/TUNghị quyết số 17-NQ/TU).

- Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện của cấp mình trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp trên trực tiếp và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

          III. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt

          1. Cấp huyện

          - Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, Nghị quyết số 14-NQ/TU, Nghị quyết số 15-NQ/TU; Nghị quyết số 16-NQ/TU và Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt do cấp mình quản lý.

          - Hình thức tổ chức: học tập trung (trực tiếp), trực tuyến và đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-19.

          - Thời gian hoàn thành: 15/3/2022.

          2. Cấp cở sở

          - Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức phổ biến Nghị quyết số 13-NQ/TU, Nghị quyết số 14-NQ/TU, Nghị quyết số 15-NQ/TU, Nghị quyết số 16-NQ/TU và Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

          - Hình thức: Lồng ghép trong sinh hoạt chi, đảng bộ; sinh hoạt cơ quan; sinh hoạt các hội, đoàn thể và đảm bảo công tác phòng, chống dịch covid-19.

          - Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/3/2022.

IV. Phổ biến, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát

          1. Về phổ biến, tuyên truyền trong Nhân dân

          - Đảng ủy các xã, thị trấn; Chi bộ: Mặt trận - Đoàn thể huyện, Phòng Văn hóa - Thộng tin huyện, Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thanh huyện chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 13-NQ/TU, Nghị quyết số 14-NQ/TU, Nghị quyết số 15-NQ/TU, Nghị quyết số 16-NQ/TU và Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; về ứng dụng khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát triển doanh nghiệp trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hành hóa; ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, cảng, dịch vụ cảng, nông nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp thân thiện, không gây ô nhiễm môi trường bảo đảm hiệu quả, đồng bộ; thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng “nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; kịp thời phát hiện, đưa tin những cách làm hay, điển hình tốt để nhân rộng.

          2. Về công tác kiểm tra, đôn đốc

          Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng cần chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; kịp thời uốn nắn, khắc phục khó khăn, hạn chế; sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện phải có sơ, tổng kết, báo cáo cấp trên.

          V. Tổ chức thực hiện

          1. Căn cứ Hướng dẫn này, Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

          - Kiểm tra và tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo tiến độ đã quy định.

          - Đối với Đảng ủy các xã, thị trấn hướng dẫn, cung cấp tài liệu tuyên truyền phổ biến đến các chi bộ trực thuộc, đoàn thể chính trị ở địa phương và tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh đến quần chúng Nhân dân.

          - Có kế hoạch kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả triển khai học tập và tổ chức thực hiện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 25/ 03/2022, để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy.

          2. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thanh huyện mở chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các nội dung các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến các tầng lớp Nhân dân trong huyện./.

Tin liên quan

Ban Tuyên giáo học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư...(30/03/2022 3:56 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW,...(21/02/2022 3:29 CH)

Tin mới nhất

Ban Tuyên giáo học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư...(30/03/2022 3:56 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 973-QĐ/BTGTW về ban hành Quy chế hoạt...(30/03/2022 3:42 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống...(30/03/2022 3:39 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW,...(21/02/2022 3:29 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các...(31/01/2022 3:49 CH)

2 người đang online
°