Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đăng ngày 31 - 01 - 2022
Lượt xem: 137
100%

 


HƯỚNG DẪN QUÁN TRIỆT NQ 09,NQ12, KẾT LUẪN 14.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Tuyên giáo học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư...(30/03/2022 3:56 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 973-QĐ/BTGTW về ban hành Quy chế hoạt...(30/03/2022 3:42 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống...(30/03/2022 3:39 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các...(21/02/2022 3:38 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW,...(21/02/2022 3:29 CH)

16 người đang online
°