Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về “thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam”

Đăng ngày 21 - 02 - 2022
Lượt xem: 320
100%

 

Thực hiện Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU, ngày 25/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về “thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trong công tác thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài, góp phần thúc đẩy và phát triển thị trường lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh.

                2. Việc triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; thông qua các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể ở từng địa phương, cơ sở.

          II. Nội dung, tài liệu học tập, báo cáo viên và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện

          1. Nội dung, tài liệu học tập

          Căn cứ nội dung Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về “thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam” và  Công văn số 781-CV/HU, ngày 14/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai Kế hoạch số 98-KH/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư; các cấp ủy lựa chọn nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, đồng thời  phù hợp với tính chất bảo mật của chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

          2. Báo cáo viên

          Đồng chí Bí thư cấp ủy là người chủ trì và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

          3. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện

          Cấp ủy các TCCSĐ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện của cấp mình trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp trên trực tiếp và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

          III. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt

          1. Cấp huyện

          - Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư và Công văn số 781-CV/HU, ngày 14/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai Kế hoạch số 98-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt do cấp mình quản lý.

          - Hình thức tổ chức: học tập trung hoặc lồng ghép vào các hội nghị của Huyện ủy và đảm bảo công tác phòng, chống dịch covid-19.

          - Thời gian hoàn thành: trong tháng 02/2022.

          2. Cấp cở sở

          - Các cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Kế hoạch số 98-KH/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư đến tất cả cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ, đảng bộ đơn vị quản lý.

          - Hình thức: Lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị và đảm bảo công tác phòng, chống dịch covid-19.

          - Thời gian trước ngày 05/3/2022.

          IV. Phổ biến, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát

          1. Về phổ biến, tuyên truyền trong Nhân dân

          Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 98-KH/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên với nội dung và hình thức phù hợp tính chất bảo mật của chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Gửi kèm Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư và  Kế hoạch số 98-KH/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

          2. Về công tác kiểm tra, đôn đốc

          Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng cần chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời uốn nắn, khắc phục khó khăn, hạn chế; sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện phải có sơ, tổng kết, báo cáo cấp trên.

          V. Tổ chức thực hiện

          - Căn cứ Hướng dẫn này, Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

          - Có kế hoạch kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả triển khai học tập và tổ chức thực hiện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 20/ 03/2022, để Ban tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy./.

Tin liên quan

Ban Tuyên giáo học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư...(30/03/2022 3:56 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các...(21/02/2022 3:38 CH)

Tin mới nhất

Ban Tuyên giáo học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư...(30/03/2022 3:56 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 973-QĐ/BTGTW về ban hành Quy chế hoạt...(30/03/2022 3:42 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống...(30/03/2022 3:39 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các...(21/02/2022 3:38 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các...(31/01/2022 3:49 CH)

115 người đang online
°