Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Đăng ngày 30 - 03 - 2022
Lượt xem: 314
100%

 

Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/HU, ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ùy và Hướng dẫn số 61-HD-HD/BTGTU, ngày 24/2/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở với chủ đề "Tự soi, tự sửa", tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên,  ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

II. Đối tượng, nội dung, hình thức tổ chức

1. Đối tượng

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

2. Nội dung

- Sinh hoạt, quán triệt điểm cốt lõi, quyết tâm chính trị cao về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra xuyên suốt trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3, khóa VII năm 1992; Hội nghị Trung ương 6 lần 2, khóa VIII năm 1999; Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Hội ngị Trung ương 4, khóa XIII.

- Thảo luận, làm rõ những nội dung đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; nội dung Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm. Từ đó đối chiếu với tình hình thực tế về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị, thảo luận, tự phê bình và phê bình, tìm ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, đề ra giải pháp thực hiện.

3. Thời gian tổ chức

- Tổ chức sinh hoạt chính trị: Trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hằng tháng; kiểm điểm 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2022.

- Tổ chức tọa đàm: Tập trung cao điểm vào kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

4. Hình thức tổ chức

- Tổ chức sinh hoạt chính trị

+ Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đưa nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và những nội dung được nghiên cứu, học tập, quán triệt vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị….Mỗi tháng, tùy tình hình thực tế, chi bộ chọn 01 đến 02 nội dung để sinh hoạt.

+ Cách thức tiến hành: Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giới thiệu nội dung sinh hoạt trong chi bộ, cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện thật tốt, đạt kết quả thiết thực.

Căn cứ kết quả thảo luận trên cơ sở những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải tự phê bình và phê bình, tự soi lại mình; từ đó xây dựng kế hoạch nhằm phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; có thời gian, lộ trình hoàn thành gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Đối với tập thể: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch nhằm phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, có phân công người phụ trách, định ra thời gian hoàn thành, cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp trên.

- Tổ chức tọa đàm: Căn cứ vào tình hình thực tế, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tọa đàm về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung vào các nội dung:

+ Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

+ Quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

+ Các kiến nghị, đề xuất.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các cấp ủy TCCS Đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức sinh hoạt chính trị tại địa phương, đơn vị nghiêm túc.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoặc thành lập tổ công tác dự các buổi sinh hoạt chính trị; thông qua đó phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình làm tốt, đồng thời định hướng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các cơ quan, đơn vị và cơ sở; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị thiết thực hơn, hiệu quả hơn.

- Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ưng 4, khóa XIII và kết quả tổ chức sinh hoạt chính trị phù hợp thiết thực, hiệu quả.

- Báo cáo kết quả đợt sinh hoạt cính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vào cuối quý II (ngày 20/6/2022) về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp tham mưu báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ huyện ủy.

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh  huyện

- Xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục đăng tải toàn văn, tuyên truyền đậm nét, liên tục nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; Tuyên truyền kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và tổ chức sinh hoạt chính trị trên địa bàn huyện. Qua đó phản ánh sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

- Phương châm tuyên tryền là: đảm bảo chính xác, trung thực, với thái độ khách quan, xây dựng, gắn "xây" với "chống"; coi trọng nêu gương, cổ vũ, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; thông tin, tổ chức bài viết, phóng sự có chiều sâu với nhiều thể loại phong phú để thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm tạo được sự lan toả tích cực trong toàn xã hội; ưu tiên cho việc tuyên truyền những  mô hình mới, cách làm sáng tạo, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái,  xuyên  tạc sự thật, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Tuyên giáo học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư...(30/03/2022 3:56 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 973-QĐ/BTGTW về ban hành Quy chế hoạt...(30/03/2022 3:42 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các...(21/02/2022 3:38 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW,...(21/02/2022 3:29 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các...(31/01/2022 3:49 CH)

60 người đang online
°